Атестація викладачів

 

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ

СПАДЩИНИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2

НАКАЗ

від 07.09.2018 м. Миколаїв                      № 57/1-А

Про проведення атестації

педагогічних працівників

Дитячої школи мистецтв №2

у 2018-2019 навчальному  році

Відповідно до «Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури», затвердженого наказом Міністерства культури України 12.07.2018 № 628, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2018 р. за № 926/32378, з метою проведення атестації педагогічних працівників ДШМ № 2, які забезпечують формування у здобувачів освіти фахових компетентностей

НАКАЗУЮ:

  1. Створити атестаційну комісію та затвердити її склад (Додаток 1).

2. Провести атестацію педагогічних працівників ДШМ № 2 до 30.10.2018. Атестаційній комісії 11 вересня 2018 р. провести перше засідання, на якому обрати заступника голови та секретаря атестаційної комісії, затвердити графік проведення атестації, визначити кількість засідань атестаційної комісії відповідно до потреби і довести його до відома педагогічних працівників під розпис.

3. Затвердити списки педагогічних працівників, які підлягають атестації в поточному 2018/2019 навчальному році та ознайомити під підпис

ПІБ Спеціальність Категорія, педагогічне звання
1 Нікіфоров А.М. викладач театрального мистецтва Спеціаліст
2 Папаянакі А.В. викладач по класу скрипки Спеціаліст ІІ категорії
3 Степанова І.І. викладач фортепіано Спеціаліст І категорії, старший викладач
4 Заворотня Л.А. викладач театрального мистецтва Спеціаліст

4. Педагогічним працівникам, які підлягають атестації відповідно до «Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури» (далі – Положення про атестацію), затвердженого наказом Міністерства культури України 12.07.2018 № 628, педагогічним працівникам, які виявили бажання пройти позачергову атестацію на відповідність займаній посаді та для присвоєння (підтвердження) вищого тарифного розряду, кваліфікаційної категорії “спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії”, не пізніше 10 жовтня подати заяву про проходження атестації за формою згідно з додатком 2 до Положення про атестацію, до якої додати атестаційні документи:

- лист самоаналізу педагогічного працівника з показниками професійної діяльності, педагогічних досягнень, отриманих педагогічним працівником у результаті педагогічної діяльності в міжатестаційний період відповідно до розділу V цього Положення про атестацію, за формою згідно з додатком 3 до цього Положення;

- документи, що підтверджують зазначені в листі самоаналізу результати роботи на посаді, педагогічні досягнення;

- документи, що підтверджують проходження педагогічним працівником підвищення кваліфікації;

- письмова згода на обробку персональних даних;

- інші документи, визначені законодавством, та/або документи, які педагогічний працівник вважає необхідним надати, зокрема для підтвердження його педагогічних досягнень.

5. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”, педагогічних звань “Старший викладач”, “Викладач-методист” заяви про проходження атестації та атестаційні документи подаються педагогічними працівниками до атестаційної комісії органу управління культури ОДА не пізніше 15 жовтня.

6.Секретарю навчальної частини Войтенко Г.В. довести зміст наказу та списки педагогічних працівників, які підлягають атестації, до відома членів атестаційної комісії та педагогічних працівників навчального закладу.

7.Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Директор  Л.А. Заворотня

 

Додаток до наказу № 63/1 -А від 07.09.2018 р.

Склад атестаційної комісії

для проведення атестації педагогічних працівників

у 2018/2019 навчальному році

Заворотня Л.А. – директор

Бейзерова Г.В.- заступник  директора з навчальної роботи

Федоренко І.І. -  викладач театрального мистецтва

Папаянакі А.В. – завідувач відділом  струнно-смичкових

інструментів , голова   Профспілкового   комітету

Мерлюк І.А.     – завідувач  фортепіанним відділом

Пасхалова А.О.         – завідувач музично-теоретичним відділом

Турченко О.Д.  – завідувач художнім відділенням

Пляко В.А.          – завідувач відділом народних, ударних та духових      інструментів

Бабоян Н.К.       – завідувач хореографічним відділенням

Григорьєва О.А. – завідувач відділом концертмейстерства та загальних

дисциплін

Заботіна Н.А.   – завідувач вокально-хоровим відділом

 

ПРОТОКОЛ № 1
засідання атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників

Дитячої школи мистецтв №2
(найменування закладу (установи) освіти, органу управління сфери культури)

«11» вересня 2018 року

Присутні:    Заворотня Л.А.  - директор

Бейзерова Г.В. – заступник  директора з навчальної роботи

Федоренко І.І.  -  викладач театрального мистецтва

Папаянакі А.В.           – завідувач відділом  струнно-смичкових інструментів ,

голова   профспілкового   комітету

Мерлюк І.А.     - завідувач  фортепіанним відділом

Пасхалова А.О. – завідувач музично-теоретичним відділом

Турченко О.Д.  – завідувач художнім відділенням

Пляко В.А.         – завідувач відділом народних, ударних та духових

інструментів

Бабоян Н.К.        - завідувач хореографічним відділенням

Григорьєва О.А. – завідувач відділом концертмейстерства та

загальних дисциплін

Заботіна Н.А.     – завідувач вокально-хоровим відділом

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання заступника голови та секретаря атестаційної комісії.

2. Схвалення графіка проведення засідань атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників у 2018 році.

3. Визначення офіційної адреси електронної пошти для надсилання документів у електронній формі (для атестаційних комісій закладів, у яких атестуються педагогічні працівники інших закладів відповідно до пункту 4 розділу III Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 12 липня 2018 № 628, а також для атестаційних комісій при органах управління та при Міністерстві культури України).

СЛУХАЛИ: про кандидатури для обрання заступника голови та секретаря атестаційної комісії.

ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови атестаційної комісії   Бейзерову Г.В – заступника директора з навчальної роботи; 

обрати секретарем атестаційної комісії Федоренко І.І.  -  викладача театрального мистецтва;

СЛУХАЛИ: про графік проведення засідань атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників.
ВИРІШИЛИ: схвалити графік проведення засідань атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників у 2018 році (Додаток 1). 

 

СЛУХАЛИ: про визначення офіційної адреси електронної пошти для надсилання документів у електронній формі.
ВИРІШИЛИ: визначити офіційну адресу електронної пошти для надсилання документів у електронній формі      atestdshm2@ukr.net
СЛУХАЛИ: про списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в поточному 2018/2019 навчальному році 

ПІБ Спеціальність Категорія, педагогічне звання
1 Нікіфоров А.М. викладач театрального мистецтва Спеціаліст
2 Папаянакі А.В. викладач по класу скрипки Спеціаліст ІІ категорії
3 Степанова І.І. викладач фортепіано Спеціаліст І категорії, старший викладач
4 Заворотня Л.А. викладач театрального мистецтва Спеціаліст

____________________________________________________________________

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові атестаційної комісії Заворотній Л.А. та заступнику Бейзеровій Г.В. 19.09.2018р. провести виробничу нараду з питань атестації за новим Положенням, довести до відома педагогічних працівників роз’яснення з питань атестації, надані Міністерством культури України (лист від 27.08.2018 №1346/15-18) та  управлінням з питань культури, національностей та релігій ОДА. 

 

Голова атестаційної комісії Заворотня Л.А. 

 

Секретар Федоренко І.І.

 

 

Додаток  до протоколу №1 засідання атестаційної комісії з питань атестації педагогічних працівників ДШМ №2  від 11.09.2018

 

№ з/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальний Примітки
1 Прийом та реєстрація заяв та атестаційних документів про проходження атестації від педагогічних працівників, в тому числі заяви та документи, надані в електронній формі) для присвоєння (підтвердження)  їм тарифікаційних розрядів, кваліфікаційних категорій “спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії” або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні); 

 

До 10 жовтня 2018р. Секретар комісії 

Федоренко І.І.

(офіційна адреса електронної пошти для надсилання документів у електронній формі: atestdshm2@ukr.net 

 

2 Вивчення поданих документів на предмет повноти пакета документів і встановлення їх відповідності вимогам, установленим законодавством та Положенням про атестацію, за необхідності перевірка їх достовірності; 11-15 жовтня 

2018р

АК ДШМ №2
3 Вручення педагогічним працівникам  письмових запрошень на засідання атестаційної комісії, підписане головою комісії для надання пояснень За 3 робочих дні до засідання – 18-19 жовтня 2018р. Секретар комісії 

Федоренко І.І.

у разі виникнення сумнівів щодо достовірності атестацій них документів або інших питань до педагогічного працівника
4 Засідання АК ДШМ №2: вивчення на підставі поданих педагогічними працівниками атестаційних документів їх педагогічних досягнень; прийняття рішень про відповідність (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (підтвердження) їм тарифікаційних розрядів, кваліфікаційних категорій “спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії” або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні); Надання  за необхідності рекомендацій щодо підвищення якості роботи педагогічним працівникам, які атестуються 24 жовтня 2018р АК ДШМ №2 Оформлення Протоколу засідання АК ДШМ №2  

 

5 Оформлення атестаційних листів на підставі рішення АК ДШМ№2 за формою, до якого вноситься результат атестації педагогічного працівника. До 29 жовтня 2018р. Секретар комісії 

Федоренко І.І.

Атестаційний лист оформлюється у двох примірниках, які підписують голова АК  та секретар.
6  

Видання наказу директора ДШМ №2 про результати атестації

 

 

До 29 жовтня 2018р . Директор школи – голова комісії
7 Ознайомлення під підпис педагогічних працівників з наказом ДШМ №2 про результати атестації протягом трьох робочих днів з дня його видання. 

 

Не пізніше              30 жовтня 2018р 

 

Секретар комісії 

Федоренко І.І.

Під час ознайомлення педагогічного працівника з наказом про результати атестації йому видається атестаційний лист.
Видання наказу директора ДШМ №2 про результати атестації органу управління – АК УКНР на прийняття рішень про відповідність (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (підтвердження) їм тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій “спеціаліст вищої категорії”, педагогічних звань “Старший викладач”, “Викладач-методист” або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні) 

 

не пізніше ніж через три робочих дні з дня прийняття рішення атестаційної комісії закладу (установи) або отримання документів від  АК УКНР Директор школи – голова комісії Під час ознайомлення педагогічного працівника з наказом про результати атестації йому видається атестаційний лист.

 

ПРОТОКОЛ № 2

Засідання атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників

Дитячої школи мистецтв №2

24 жовтня 2018 року

Присутні:        Заворотня Л.А. – голова атестаційної комісії, директор

ДШМ № 2.

Бейзерова Г.В. – заступник директора з навчальної роботи

Федоренко І.І. – секретар атестаційної комісії, викладач

театрального мистецтва.

Бабоян Н.К. – завідуюча хореографічним відділенням.

Папаянакі А.В. – завідуюча відділу струнно-смичкових

інструментів, голова ПК.

Мерлюк І.І. – завідуюча фортепіанного відділу.

Григорьєва О.А. – завідуюча відділом загальних

дисциплін та концертмейстерства.

Пляко В.А. – завідувач відділу народних, духових,

ударних інструментів.

Пасхалова А.О. – завідуюча відділом музично-

теоретичних дисциплін.

Турченко О.Д. – завідуюча відділом образотворчого

мистецтва.

Відсутні:         Заботіна Н.А. – завідуюча відділу сольного співу (участь у обласному семінарі).

Порядок денний:

1. Проведення атестації педагогічних працівників Степанової І.І. – викладач фортепіано;

Папаянакі А.В. – викладач по класу скрипки-альт;

Заворотньої Л.А. – викладач театрального мистецтва;

Нікіфорова А.М. – викладач театрального мистецтва.

Атестаційна комісія розглянула атестаційні документи педагогічних працівників, надані для проходження атестації у 2018 році та вирішила:

1. Визнати такою, що відповідає займаній посаді та підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; Степановій Ірині Ігорівні – викладач фортепіано.

Результати голосування:

Голосували: «за» – 10

«проти» – 0

«утрималися» – 0

2. Визнати такою, що відповідає займаній посаді та встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» Папаянакі Аллі Василівні – викладачу по класу скрипки.

У зв’язку з тим, що згідно з наказом Міністерства культури України «Питання атестації педагогічних працівників закладів освіти, сфери культури» від 12.07.2018р.  № 628, розділ ІІ, пункт 10, педагогічний працівник, що входить до складу атестаційної комісії, не бере участі у голосуванні, Папаянакі А.В. не брала участь у голосуванні, рішення прийняте за результатами таємного голосування.

Результати таємного голосування:

Голосували: «за» – 9

«проти» – 0

«утрималися» – 0

3. Визнати такою, що відповідає займаній посаді та встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» Заворотній Лілії Анатоліївні – викладач театрального мистецтва.

У зв’язку з тим, що згідно з наказом Міністерства культури України «Питання атестації педагогічних працівників закладів освіти, сфери культури» від 12.07.2018р.  № 628, розділ ІІ, пункт 9, керівник не може очолювати атестаційну комісію під час проходження ним атестації, головою комісію обрано Бейзерову Г.В. Рішення прийняте за результатами таємного голосування.

Результати таємного голосування:

Голосували: «за» – 9

«проти» – 0

«утрималися» – 0

4.  Визнати таким, що відповідає займаній посаді та встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» Нікіфорову Анатолію Миколайовичу – викладач театрального мистецтва.

Результати голосування:

Голосували: «за» – 10

«проти» – 0

«утрималися» – 0

 

Голова атестаційної комісії  Л.А.Заворотня

Секретар І.І.Федоренко

 

 

 

Атестація закладу

Отделения